தோடகாஷ்டகம்Sanskrit/English Version

தோடகாஷ்டகம்

ஸ்ரீ தோடகாசார்யா அருளியது

விதிதாகிலசாஸ்த்ரஸுதாஜலதே மஹிதோபனிஷத் கதிதார்த்தநிதே
ஹ்ருதயே கலயே விமலம் சரணம் பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (1)

கருனாவருணாலய பாலய மாம் பவஸாகரதுக்கவிதூநஹ்ருதம்
ரசயாகிலதர்சனதத்வவிதம் பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (2)

பவதா ஜனதா ஸுஹிதா பவிதா நிஜபோதவிசாரண சாருமதே
கலயேச்வரஜீவவிவேகவிதம் பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (3)

பவ எவ பவாநிதி மே நிதராம் ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா
மம வாரய மோஹமஹாஜலதிம் பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (4)

ஸுக்ருதே'திக்ருதே பஹுதா பவதோ பவிதா ஸமதர்சனலாலஸதா
அதிதீனமிமம் பரிபாலய மாம் பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (5)

ஜகதீமவிதும் கலிகாக்ருதயோ விசரந்தி மஹாமஹஸச்சலத:
அஹிமாம்சுரிவாத்ர விபாஸி குரோ பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (6)

குருபுங்கவ புங்கவகேதன தே ஸமதாமயதாம் நஹி கோ'பி ஸுதீ:
சரணாகதவத்ஸல தத்வனிதே பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (7)

விதிதா ந மயா விசதைககலா ந ச கிஞ்சன காஞ்சனமஸ்தி குரோ
த்ருதமேவ விதேஹி க்ருபாம் ஸஹஜாம் பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் (8)

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.